Quyết định kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đăng ngày 03/03/2014

 

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Doãn Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 361, ngày 25/02/2014 về việc kiện toànBan vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Cửa Lò

Theo đó Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Cửa Lò nói trên gồm 18 thành viên, trong đó Đ/c Nguyễn Thị Dung- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò làm Trưởng ban, các Đ/c Hoàng Thị Mỹ Dung-Trưởng phòng Lao động TBXH, Nguyễn Thanh Minh-Phó phòng Tài chính-kế hoạch, Nguyễn Thị Thanh-Chủ tịch Hội LHPN thị xã và Nguyễn Đình Hùng-Trưởng phòng nội vụ thị xã làm phó Chủ tịch

Quyết định nói trên cũng giao nhiệm vụ cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Cửa Lò nghiên cứu, đề xuất với UBND thị xã về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thị xã; Giúp Chủ tịch UBND thj xã về việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhận dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; Tham mưu tư vấn cho chính quyền các ngành , các cấp về chủ trương, chính sách đối với phụ nữ thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan cũng như đối với phụ nữ thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách của các cơ quan đơn vị
.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò