Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm

Đăng ngày 03/03/2014

 

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Doãn Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 360, ngày 25/02/2014 về việc kiện toànBan chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Theo đó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói trên gồm 16 thành viên, trong đó Đ/c Nguyễn Thị Dung- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò làm Trưởng ban, các Đ/c Hoàng Thị Mỹ Dung-Trưởng phòng Lao động TBXH và Phùng Bá Tư-Chủ tịch UBMTTQ thị xã; làm phó ban

Quyết định nói trên cũng giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm thị xã Cửa Lò có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo-Giải quyết việc làm hàng năm; Tham mưu cho UBND thị xã về mặt cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã Cửa Lò định kỳ báo cáo UBND thị xã và cơ quan cấp trên..

Việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo, Giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã Cửa Lò cũng nhằm hướng đến mục tiêu hạ tỷ lệ hộ nghèo ở Cửa Lò xuống còn 5,25 % vào cuối năm nay.

.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò