Quyết định di dời tàu thuyền, lồng cá; Di dời nhân dân ở các vùng xung yếu của Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò để phòng tránh bão số 14

Đăng ngày 26/03/2014

 

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Lê Minh Thông vừa ký các Quyết định: 2827 và 2828/QĐ – UBND , ngày 09 tháng 11 năm 2013 về việc di dời tàu thuyên, lồng cá; Di dời nhân dân ở các vùng xung yếu. Theo đó, tại Quyết định: 2827, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu:

1. Phát lệnh di dời tất cả các tàu thuyền và các lồng nuôi cá các hộ dân đến nới trú ẩn tránh bão số 14 năm 2013.

2.- Giao Chủ tịch UBND các phường, Ban chỉ huy PCLB &TKCN các phường chỉ đạo nhân dân di dời tàu thuyền và các lồng nuôi cá đến nơi an toàn theo đúng phương án đã xây dựng.

– Việc di dời phải thực hiện xong trước 15h 00 ngày 09/ 11/ 2013.

3. Các ông Chánh văn phòng HĐND – UBND Thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan và các hộ dân thuộc diện phải di dời chịu trách nhiệm thi hành./.

Còn tại Quyết định: 2828, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu:

1. Phát lệnh di dời các hộ dân thuộc các khu vực xung yếu để tránh bão số 14 năm 2013 theo phương án 3 của các phường đã chuẩn bị ( Cơ bản các hộ phải di dời hết).

2. – Giao Chủ tịch UBND các phường, Ban chỉ huy PCLB &TKCN các phường chỉ đạo nhân dân di dời đến nơi an toàn theo đúng phương án đã xây dựng.

– Việc di dời các hộ dân phải thực hiện xong trước 15h 00 ngày 09/ 11/ 2013.

3. Các ông Chánh văn phòng HĐND – UBND Thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan và các hộ dân thuộc diện phải di dời chịu trách nhiệm thi hành./.

.

Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò