Phát huy truyền thống 86 năm, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thị xã Cửa Lò nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đăng ngày 01/02/2016

zz Danga

Cách đây 86 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo ra một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của dân tộc. Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, tại Hương Cảng – Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm làm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, là tiền đề quan trọng cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi vang dội, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Vừa giành được độc lập, Đảng ta đã phải lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ. Với ý chí kiên cường và tư duy sáng tạo, chúng ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, mở đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đã trở thành huyền thoại trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc trên toàn thế giới, bằng việc đánh thắng đế quốc Mỹ – một nước đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Tháng 4/1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã đưa dân tộc ta vượt qua khủng khoảng kinh tế-xã hội, hoà nhập vào tiến trình phát triển của khu vực và thế giới, giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, đưa đất nước vững bước tiến lên. Những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Thắng lợi đó thể hiện sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ.

Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng vô cùng tự hào về những thành tựu đã đạt được qua hơn 21 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Là đô thị loại 3, được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên trong cả nước. Năm 2015, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở và nhân dân Cửa Lò đã nỗ lực phấn đấu đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả nổi bật nhất trong năm 2015 là Cửa Lò đã tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các chỉ tiêu tăng cao so với 2014, có 28/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch 2015. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và đạt 11,1%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ – công nghiệp, xây dựng – nông, lâm, ngư nghiệp. Trong đó, dịch vụ chiếm hơn 63%; so với 2014, doanh thu du lịch tăng 30,6%, khách du lịch tăng 15,7% đạt 2.452.000 lượt. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường chuyển biết tích cực và đi vào quy củ. Các mô hình kinh tế, sản xuất kinh doanh, đánh bắt và chế biến thủy sản có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách đạt 268 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ 2014 và chi ngân sách đạt 258,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.914 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2014. Chất lượng các hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ngày càng được nâng lên. Giáo dục – đào tạo tiếp tục nằm trong tốp đầu của tỉnh, có 21/22 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, công tác dân số KHHGĐ, dạy nghề, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội được quan tâm; cả 7/7 phường đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 10,6% đầu nhiệm kỳ xuông còn 2,55%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng nền nếp; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiệu quả, thực chất và tạo được nhiều chuyển biến tốt.

Pano2016

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, Chúng ta tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò thấy rõ hơn trách nhiệm lớn lao của mình, nguyện đi theo Đảng, chung sức, chung lòng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ chính trị to lớn đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã Cửa Lò là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2016, tạo đà hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ V: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, tạo tiền đề xây dựng thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh, văn minh; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Cửa Lò đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; là cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng của Tỉnh; đi đầu trong đổi mới – hội nhập – tăng tốc, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh. Giữ vững và phát huy danh hiệu đảng bộ Thị xã vững mạnh” ./.

                               Hoàng Văn Phúc – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ