Nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Đăng ngày 29/04/2023

( Baonghean.vn) Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc TP. Vinh đã nêu lên các nguyên tắc về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể là về biên chế: Trước mắt được xác định trên cơ sở tổng biên chế được giao của hai địa phương và thực hiện tinh giản theo lộ trình chung.

Theo tổng hợp, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của TP. Vinh hiện 91 cán bộ, công chức, viên chức, của thị xã Cửa Lò có 49 cán bộ công chức viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan HĐND, UBND, TP. Vinh hiện có 130 người; thị xã Cửa Lò hiện có 64 người. Còn các đơn vị sự nghiệp: TP.Vinh hiện có 174 người, thị xã Cửa Lò hiện có 149 người.

Về trụ sở: Trước mắt, bố trí trụ sở tại các trụ sở hiện có của TP. Vinh; bố trí sử dụng các trụ sở tại thị xã Cửa Lò đảm bảo hợp lý; có hướng để một số cơ quan có thể bố trí chi nhánh, văn phòng tại địa điểm phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Về cơ sở giáo dục: Trước mắt, giữ ổn định các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn hiện có và thực hiện lộ trình sắp xếp đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân, nâng cao chất lượng dạy và học.

Về cơ sở y tế: Chỉ thực hiện việc sắp xếp lại đối với các đơn vị y tế tuyến thành phố, tuyến xã, phường cho phù hợp với việc điều chỉnh, sắp xếp lại địa giới hành chính nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những nơi đang được hưởng chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi tối đa theo quy định trong quá trình sắp xếp.

Về chuyển đổi giấy tờ liên quan: Đối với việc chuyển đổi các giấy tờ có liên quan đến nhân thân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật.

Về cán bộ, công chức: Đánh giá cán bộ, công chức để thực hiện sắp xếp, bố trí phải đảm bảo đúng quy định, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại địa phương nơi công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm.

Trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phải đảm bảo tính ổn định, trước mắt có thể vượt quá số lượng quy định nhưng về cơ bản thực hiện đúng lộ trình.

Đối với cán bộ là cấp trưởng trường hợp sắp xếp, bố trí làm cấp phó; cán bộ cấp phó trường hợp sắp xếp, bố trí làm công việc khác thì cho phép bảo lưu phụ cấp chức vụ và chế độ chính sách hiện hưởng từ khi sắp xếp đến hết nhiệm kỳ của tổ chức đó. Trong thời gian này, nếu bố trí sang chức vụ, chức danh mới thì thực hiện theo quy định của chức vụ, chức danh mới; nếu không thể sắp xếp, bố trí chức vụ mới thì vận động nghỉ hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Về tổ chức bộ máy: Nhập tổ chức, chuyển giao chức năng; trước mắt nhập toàn bộ biên chế hiện có; HĐND và UBND thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 653/NQ -UBTVQH; các cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, tổ chức chính trị – xã hội hai địa phương hợp thành cơ cấu của đơn vị hành chính mới. Thực hiện theo quy định chung thông qua công tác cán bộ và đại hội các tổ chức chính trị – xã hội theo điều lệ.

Thành Duy – Báo Nghệ An