Nghi Thủy : Sơ kết 01 năm thực hiện đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dân cư

Đăng ngày 10/05/2023

Chiều ngày 10/5, UBND phối hợp với công an phường Nghi Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện đề án 06/CP ngày 6/01/2022 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí: Đại tá Nguyễn Xuân Thủy  – Phó  trưởng Công an thị xã cùng dự.

Xác định đây là một đề án quan trọng sử dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số. Ngay từ lúc triển khai, Tổ công tác đề án 06 phường Nghi Thủy đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công và quy trình thực hiện các lĩnh vực thuộc thẩm quyền để tuyên truyền dưới nhiều hình thức; Xây dựng nhiều mô hình đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú, mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội… Nhìn chung, công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công tại bộ phận tiếp dân của công an phường đảm bảo đúng quy định, khoa học, chính xác, không để tình trạng hồ sơ quá hạn hoặc chậm giải quyết. Tỷ lệ đăng ký dịch vụ công trên địa bàn chủ yếu là đăng ký thường trú, tạm trú, đăng ký phương tiện giao thông, các lĩnh vực như thay đổi hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn…mới triển khai thực hiện năm 2023. Kết quả: Giải quyết hồ sơ tạm trú trên dịch vụ công đạt 91,3%; giải quyết 130/131 hồ sơ dịch vụ công về đăng ký phương tiện, đăng ký cho 4630 trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2.

Hội nghị cũng đã đánh giá những tồn tại cũng như thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả đề án 06 trong thời gian tới. Nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để người dân hiểu rõ về lợi ích thiết thực, hiệu quả trước mắt và lâu dài của đề án. Huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị là yếu tố đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện hiệu quả đề án tại địa phương.

                                                               Nguyễn Hương – Tạ Nhật