Nghi Hương: Tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND khóa 19 – nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 10/01/2017

hdndhuong

Tại kỳ họp, các đại biểu HDND phường đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH – QPAN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm 2016 ước đạt trên 677 tỷ đồng, đạt trên 94%KH , tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2015. Huy động nội lực xây dựng được 16 công trình với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, phường đã xử lý và chuyển lên thị xã 61 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đã được cấp giấy, nâng tổng số cấp giấy chứng nhận QSD đất toàn phường đã hoàn thiện đạt trên 94%. Đặc biệt, năm 2016, Nghi Hương vinh dự được thị xã thẩm định và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

hdndhuong1

Bên cạnh kết quả đạt được, HDND phường Nghi Hương cũng chỉ ra những hạn chế, trong đó, công tác thu thuế phí còn thấp, chưa đạt kế hoạch. Chỉ đạo sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, hỗ trợ sản xuất còn chậm, chưa xử lý dứt điểm tình trạng một số công trình thi công nhưng chưa có giấy phép xây dựng. Công tác đảm bảo ANTT, nhất là mất trộm tài sản, vật nuôi trong khu dân cư vẫn còn xảy ra. Đây là những nhiệm vụ cần khắc phục trong năm 2017.

hdndhuong2

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe UBND phường báo cáo công tác thu chi ngân sách năm 2016, kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 và các báo cáo quan trọng khác./.

Thanh Vân – Ngọc Ánh