Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Nghi Thu khóa XIX

Đăng ngày 10/01/2017

hdndthu

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND, UBND, MTTQ phường  về  thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, thực hiện dư toán thu chi ngân sách; công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND TX khóa V.

hdndthu1

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016 của UBND phường, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt 2.720 tỷ đồng, đạt trên 97% kế hoạch. Trong đó công nghiệp- xây dựng ước đạt 2.259 tỷ đồng, Nông nghiệp đạt 22,4 tỷ đồng; các ngành dịch vụ ước đạt 438 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước  đạt trên 7,3 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm có 96,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%, hộ cận nghèo 2,1%. Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo…

hdndthu2

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các tờ trình và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2017./.

                                                Thanh Bình