Nghi Hải: Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014

Đăng ngày 01/01/2015

z-tkNH

Năm 2014, đảng ủy và các tổ chức đoàn thể phường Nghi Hải đã thực hiện QCDC đồng bộ. Kế hoạch phát triển KT – XH của địa phương đều được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Các dự án công trình xây dựng và đền bù GPMB được công khai, minh bạch đến tận cán bộ, nhân dân; thực hiện nghiêm túc các chủ trương cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cấp thẻ BHYT trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa đúng đối tượng, đảm bảo công bằng. Trong năm tiếp nhận và hòa giải được 8/8 đơn thư khiếu nại.

Trong công tác Phát huy nội lực đã huy động được 2,6 tỷ đồng, đầu tư vào các công trình cấp bách như: Trường học, hệ thống truyền thanh phường, đường giao thông nông thôn, mương tiêu úng, nhà văn hóa… góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tăng tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92% và 100% khối xóm đạt văn hóa.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015, phường Nghi Hải tập trung xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện QCDCCS theo tháng, quý phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH, giữ vững QP AN địa phương

Tại hội nghị, đã có 3 tập thể – 5 cá nhân được khen thưởng trong công tác thực hiện quy chế dân chủ và 5 tập thể – 8 cá nhân được tuyên dương về công tác phát huy nội lực.

Thanh Vân – Tạ Nhật