Nghệ An: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc

Đăng ngày 05/05/2023

(Baonghean.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị...

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện nêu trên.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 (ban hành kèm theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh) và nhiệm vụ được giao tại các Công văn: số 5958/UBND-TH ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc; số 9390/UBND-TH ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản; số 518/UBND-TH ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổng hợp nhật ký trong công tác tham mưu văn bản.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, trong đó tập trung một số nội dung sau:

– Thường xuyên kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có thái độ không đúng mực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nghệ An: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc ảnh 1

HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TX. Thái Hòa. Ảnh tư liệu

– Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

4. Khẩn trương chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị các dự thảo Đề án, Báo cáo… trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 (ban hành tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh), các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình. Rà soát các nội dung tham mưu, đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt; chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết công việc.

5. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi sổ. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ tiêu đề ra. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Giao Giám đốc Sở Nội vụ: Tiếp tục tập trung tham mưu công tác cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm, xem xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đức Dũng – Báo Nghệ An