Kết quả sau 2 năm triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 27/10/2022

Sau 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên toàn địa bàn thị xã, đến nay các phường đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau :

1.  Khối Hải Giang II – Phường Nghi Hải: Trung bình đạt 82,3%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm 57 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông, đường nhựa: 7/7 tuyến.

– Xây dựng mới mương thoát nước: 7/7 tuyến.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 7/7 tuyến.

– Đường, ngõ được gắn biển: 7/7 tuyến.

– Số nhà dân được gắn biển: 295/295 hộ.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Đường khối, phố đảm bảo các tiêu chí xanh – sạch – đẹp.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 19 tiêu chí

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 7 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 5 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 10 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 14 tiêu chí

– Đã có biển báo giao thông đầu các trục đường 5/7 tuyến (đạt 71,4%), còn 2 tuyến chưa thực hiện.

– Đường có hệ thống cột điện, viễn thông chưa được bó cáp gọn gàng… đã thực hiện 1/3 tuyến (đạt 33,3%), còn lại 2 tuyến chưa thực hiện.

–  Cơ sở sản xuất – kinh doanh, kho đông, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: đã thực hiện 1/2 hộ (đạt 50%), còn 1 hộ đang thực hiện.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 257/295 hộ, còn lại 38 hộ chưa thực hiện.

– Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng: đã thực hiện 9/11 hộ (đạt 81,8%), còn 2 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường: 45/60 hộ (đạt 75%), còn lại 15 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 67/92 hộ (đạt 72,8%), còn 25 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế có 5 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có 2 tiêu chí chưa hoàn thành

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí. Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng:178 tấn

– Đã đổ bê tông mặt đường 11 tuyến đường, dài 614m; rộng từ 2,5-5m.

– Mương thoát nước 03 tuyến, dài 245m.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.950/2.424 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 91/116 tuyến;

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 1.356/2.424 hộ;

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 18 tuyến, dài 7,04km; 

– Xây dựng mới đường bê tông: 13 tuyến, dài 2,7km;

– Xây dựng mới đường nhựa: 02 tuyến, dài 0,9km;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 10 tuyến, dài 3,09km;

2. Khối II – Phường Nghi Hòa: Trung bình đạt 91,4%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm  55 tiêu chí

 Xây dựng mới đường bê tông, đường nhựa: 19/19 tuyến

– Xây dựng mới mương thoát nước: 4/4 tuyến.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 4/4 tuyến.

– Đường, ngõ được gắn biển: 27/27 tuyến.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường.

– Đường khối, phố đảm bảo các tiêu chí xanh – sạch – đẹp.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 18 tiêu chí

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 7 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 5 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 9 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 14 tiêu chí

– Đã có biển báo giao thông đầu các trục đường  6/9 tuyến (đạt 67%), còn 3 tuyến chưa thực hiện.

– Đường có hệ thống cột điện, viễn thông chưa được bó cáp gọn gàng…đã thực hiện 22/27 tuyến (đạt 81,5%), còn lại 5 tuyến chưa thực hiện.

– Tỷ lệ hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh được sử dụng nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn từ nhà máy cấp nước: đạt 126/280 hộ, (đạt 45%), còn lại 154 hộ chưa đấu nối.

– Số nhà dân chưa được gắn biển 317/332 hộ (đạt 96%), còn 15 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 260/280 hộ (đạt 93%), còn 20 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 106/141 hộ (đạt 75%), còn 35 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế còn (6 tiêu chí) chưa hoàn thành.

– Nhóm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn (01 tiêu chí) chưa hoàn thành.

– Nhóm hệ thống chính trị và ANTT xã hội còn (01 tiêu chí) chưa hoàn thành.

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí. Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng:478 tấn

– Đã hoàn thành đổ BTXM 34 tuyến đường, dài 2.653m; rộng từ 2,5-5m.

– Xây dựng mương thoát nước 2 tuyến, dài 310m.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.021/1.443 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 82/103 tuyến; 

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 999/1.443 hộ;

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 20 tuyến; dài 10,4km;

– Xây dựng mới đường bê tông: 27 tuyến, dài 2,7km; 

– Xây dựng mới đường nhựa: 01 tuyến, dài 1,3km;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 04 tuyến, dài 1,9km;

3. Khối Vĩnh Tiến – Phường Nghi Hương:  Trung bình đạt 90,5%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm 55 tiêu chí

– Đường, ngõ được gắn biển: 20/20 tuyến.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 260/260 hộ.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng đảm bảo quy chuẩn, thẩm mỹ, đủ độ sáng.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Đường khối, phố đảm bảo các tiêu chí xanh – sạch – đẹp.

– Còn tồn tại rác thải xây dựng đổ trên tuyến đường, tình trạng vứt rác, đốt rác nơi công cộng và những nơi trái quy định.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 2 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 19 tiêu chí

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 8 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 5 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 9 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 14 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông hoặc nhựa thay thế các tuyến bị hư hỏng xuống cấp: 18/20 tuyến, (đạt 90%), còn 2 tuyến đang triển khai thi công.

– Xây dựng mới mương thoát nước 18/20 tuyến (đạt 20%), còn 2 tuyến chưa thực hiện.

– Chưa có biển báo giao thông đầu các trục đường : đã thực hiện 3/4 tuyến (đạt 75%), còn 1 tuyến chưa thực hiện.

– Số nhà dân đã được gắn biển 215/260 hộ (đạt 82,7%), còn 45 hộ chưa lắp.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường: 61/72 hộ (đạt 85%), còn lại 11 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 178/237 hộ (đạt 75%), còn 59 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm kinh tế còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí : Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng: 362 tấn

Đã hoàn thành đổ BTXM 41 tuyến đường, dài 2.482m, rộng từ 2,5-5m.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.610/2.158 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 95/122 tuyến; 

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 720/2.158 hộ;

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 28 tuyến; dài 13,5km;

– Xây dựng mới đường bê tông: 30 tuyến, dài 5,81km; 

– Xây dựng mới đường nhựa: 02 tuyến, dài 0,95km;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 19 tuyến, dài 5,6km;

4. Khối 4 – Phường Nghi Thu: Trung bình đạt 81,8%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%):  Gồm 61 tiêu chí.

– Đường, ngõ được gắn biển: 12/12 tuyến.

– Số nhà dân được gắn biển: 248/248 hộ.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng đảm bảo quy chuẩn, thẩm mỹ, đủ độ sáng.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Có biển báo giao thông đầu các trục đường.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 24 tiêu chí

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 8 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 5 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 10 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành:  Gồm 08 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông hoặc nhựa thay thế các tuyến bị hư hỏng xuống cấp: 13/14 tuyến, (đạt 92,9%), còn 1 tuyến.

– Xây dựng mới mương thoát nước 1/2 tuyến (đạt 50%), còn 1 tuyến.

– Đường có hệ thống cột điện, viễn thông chưa được bó cáp gọn gàng…đã thực hiện 5/7 tuyến (đạt 71,43%), còn lại 2 tuyến chưa thực hiện.

– Đường khối, phố, các hộ gia đình đảm bảo yêu cầu xanh – sạch – đẹp: đã thực hiện 10/11 tuyến (đạt 90,91%), còn 1 tuyến chưa thực hiện.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 241/248 hộ (đạt 97,2%), còn 7 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường: 24/27 hộ (đạt 70,37%), còn lại 3 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 66/92 hộ (đạt 71,7%), còn 26 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí : Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng: 293 tấn

– Đã hoàn thành đổ bê tông mặt đường 21 tuyến, dài 700m; rộng từ 2,5-5m.

– Xây dựng mương thoát nước 03 tuyến, dài 300m;

– Đổ bê tông mặt bằng sân bóng khối Nam Phượng, với 420m2;

– Xây bờ rào nhà dân 16 hộ, dài 400m.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.136/1.673 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 76/94 tuyến;

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 7951.673 hộ;

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 22 tuyến, dài 8,4km;

– Xây dựng mới đường bê tông: 36 tuyến, dài 8,0km;

– Xây dựng mới đường nhựa: 01 tuyến, dài 1,2km;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 22 tuyến, dài 6,4km

5. Khối I – Phường Thu Thủy: Trung bình đạt 80,5%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm 57 tiêu chí.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 3/3 tuyến

– Đường, ngõ được gắn biển: 21/21 tuyến

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Đường khối, phố đảm bảo các tiêu chí xanh – sạch – đẹp.

– Có biển báo giao thông đầu các trục đường.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 20 tiêu chí.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 8 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 5 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 10 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 11 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông hoặc nhựa thay thế các tuyến bị hư hỏng xuống cấp: 6/9 tuyến, (đạt 66,67%), còn 3 tuyến chưa thực hiện.

– Xây dựng mới mương thoát nước 6/9 tuyến, (đạt 66,67%), còn 3 tuyến.

– Số nhà dân chưa được gắn biển 212/225 hộ (đạt 94,2%), còn 13 hộ.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 225/238 hộ (đạt 94,5%), còn 13 hộ.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường: 16/24 hộ (đạt 66,7%), còn lại 8 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 20/49 hộ (đạt 40,8%), còn 29 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành

b. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí : Nhà văn hóa khối.

c. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng: 126 tấn

– Đã thực hiện hoàn thành 9 tuyến đường, dài 457m; rộng từ 2,5-4m.

– Tấm đan mương bê tông 09 tuyến, dài 457m; (chỉ đổ tấm đan).

– Đổ bê tông 01 sân bóng chuyền, 300m2;

– Xây bờ rào nhà dân 10 hộ, dài 300m.

d. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.080/1.335 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 45/60 tuyến;

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 811/1.335 hộ; 

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 14 tuyến, dài 5,92km;

– Xây dựng mới đường bê tông: 5 tuyến, dài 0,3km;

– Xây dựng mới đường nhựa: 0 tuyến;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 05 tuyến, dài 0,3km;

6.  Khối Bình Minh – Phường Nghi Thủy: Trung bình đạt 82,9%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm 54 tiêu chí

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 8/8 tuyến.

– Đường, ngõ được gắn biển: 8/8 tuyến.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường.

– Đường khối, phố đảm bảo các tiêu chí xanh – sạch – đẹp.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 20 tiêu chí.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 6 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 4 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 10 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 16 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông hoặc nhựa thay thế các tuyến bị hư hỏng xuống cấp: 15/37 tuyến, (đạt 40,5%), còn 22 tuyến chưa thực hiện.

– Xây dựng mới mương thoát nước 30/37 tuyến, (đạt 81,1%), còn 7 tuyến chưa thực hiện.

– Có biển báo giao thông đầu các trục đường đã thực hiện 4/6 tuyến (đạt 66,7%), còn 2 tuyến chưa thực hiện.

– Tỷ lệ hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh được sử dụng nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn từ nhà máy cấp nước: đạt 394/403 hộ, (đạt 97,8%), còn lại 9 hộ chưa thực hiện.

– Số nhà dân đã được gắn biển: 375/417 tuyến (89,9%), còn lại 42 hộ chưa lắp.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 406/417 hộ (Đạt 97,2%), còn lại 11 hộ chưa thực hiện.

– Hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đấu nối hệ thống xử lý nước thải thị xã nơi có dự án thoát nước thải: đã thực hiện 50/403 hộ dân và cơ sở kinh doanh, còn 353 hộ và cơ sở kinh doanh chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 212/287 hộ (đạt 73,9%), còn 75 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí : Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng: 423 tấn

– Đã đổ bê tông mặt đường 24 tuyến đường, dài 2.386m, rộng từ 2-4m.

– Mương thoát nước 01 tuyến, dài 102m.

– Làm vỉa hè 01 tuyến diện tích 676m2.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.430/2.164 hộ;

– Đường, ngõ được gắn biển: 64/89 tuyến; 

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 1.767/2.164 hộ; 

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 18 tuyến, dài 7,5km;

– Xây dựng mới đường bê tông: 11 tuyến, dài 1,18km;

– Xây dựng mới đường nhựa: 0 tuyến;

– Xây dựng mới mương thoát nước: 04 tuyến, dài 0,7km;

7. Khối I – Phường Nghi Tân: Trung bình đạt 83,2%

a. Các tiêu chí đã hoàn thành (đạt 100%): Gồm 51 tiêu chí

– Đường, ngõ được gắn biển: 8/8 tuyến.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng đảm bảo quy chuẩn, thẩm mỹ, đủ độ sáng.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 350/350.

– Đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường, ngõ ngách.

– Các tuyến đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

– Các hộ dân, tổ chức hưởng ứng, tham gia nhiệt tình ngày chủ nhật xanh.

– Nhóm kinh tế đã hoàn thành 3 tiêu chí.

– Nhóm Văn hóa, giáo dục, y tế đã hoàn thành 17 tiêu chí.

– Nhóm Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã hoàn thành 7 tiêu chí.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ đã hoàn thành 4 tiêu chí.

– Nhóm các tiêu chí về đời sống, tinh thần đã hoàn thanh 4 tiêu chí.

– Nhóm hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội đã hoàn thành 10 tiêu chí.

b. Các tiêu chí đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành: Gồm 18 tiêu chí

– Xây dựng mới đường bê tông hoặc nhựa thay thế các tuyến bị hư hỏng xuống cấp: 2/4 tuyến, (đạt 50%), còn 2 tuyến chưa thực hiện.

– Xây dựng mới mương thoát nước 2/5 tuyến, (đạt 40%), còn 3 tuyến.

– Có biển báo giao thông đầu các trục đường đã thực hiện 5/8 tuyến (đạt 62,5%), còn 3 tuyến chưa thực hiện.

– Tỷ lệ hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh được sử dụng nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn từ nhà máy cấp nước: đạt 92/100 hộ, (đạt 92%), còn lại 8 hộ chưa thực hiện.

– Số nhà dân đã được gắn biển: 110/118 hộ (đạt 93,2%), còn 8 hộ chưa lắp.

– Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng: đã thực hiện 12/14 hộ (đạ 85,71%), còn 2 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình bố trí khuôn viên hài hòa, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng từng tuyến đường: 13/17 hộ (đạt 76,5%), còn lại 4 hộ chưa thực hiện.

– Các hộ gia đình xây mới và cải tạo hàng rào, cổng ngõ trên tuyến đường: 117/138 hộ (đạt 85,4%), còn 21 hộ chưa thực hiện.

– Nhóm văn hóa, giáo dục, y tế còn 7 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành.

– Nhóm Nhà ở và các công trình phụ trợ còn 1 tiêu chí chưa hoàn thành.

c. Các tiêu chí chưa thực hiện: Có 01 tiêu chí : Nhà văn hóa khối.

d. Khối lượng xi măng đã tiếp nhận, sử dụng: 178 tấn

– Đã đổ bê tông mặt đường 11 tuyến đường, dài 614m; rộng từ 2-4m.

– Mương thoát nước 03 tuyến, dài 245m.

e. Kết quả thực hiện các khối ngoài khối điểm

– Số nhà dân được gắn biển: 1.745/2.561 hộ.

– Đường, ngõ được gắn biển: 67/88 tuyến.

– Các hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh: 939/2.561 hộ.

– Xây dựng đường điện chiếu sáng: 18 tuyến, dài 6,8km.

– Xây dựng mới đường bê tông: 09 tuyến, dài 1,3km.

– Xây dựng mới đường nhựa: 02 tuyến, dài 1,35km.

– Xây dựng mới mương thoát nước: 05 tuyến, dài 2,38km.

        Nguồn: Ban Quản lý đô thị thị xã