Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2016 về đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”

Đăng ngày 12/05/2016

Theo kế hoạch này, các đơn vị như phòng văn hóa thông tin, phòng tư pháp, đài TT-TH thị xã, trung tâm VHTT, UBND mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân và UBND các phường bằng các hình thức truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, xe thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt, tọa đàm … đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

          Nhằm mục đích xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Kinh tế phát triển, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình; Đồng thời triển khai đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn thị xã đảm bảo hiệu quả và thiết thực./.

Ng.T.Phượng