Kế hoạch đón công dân thị xã Cửa lò bị ảnh hưởng do dịch covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam

Đăng ngày 29/07/2021