Kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU) đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 13/12/2021