HĐND phường Nghi Hải tổ chức kỳ họp thứ 2 – khóa V

Đăng ngày 10/01/2017

hdndhai

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-QP-AN năm 2016. Trong năm, tốc độ tăng trường duy trì ở mức khá, các lĩnh vực tiếp tục phát triển, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt khá cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất đạt 518 tỷ đồng, tăng 35,7% so với năm 2015; Trong đó: ngành dịch vụ ước đạt 180 tỷ đồng, ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và làng nghề ước đạt hơn 270 tỷ đồng, nông – lâm- thủy sản ước đạt hơn 66 tỷ đồng. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Công tác văn hóa, thông tin, TDTT có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2017, phường Nghi Hải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; Tăng cường bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội… Phấn đấu tăng giá trị sản xuất từ 30 – 30 %, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1 tỷ đồng trong năm 2017./.

Đàm Hiền – Duy Quý