Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Nghị quyết 04 tại Cửa Lò

Đăng ngày 19/06/2014

Tại Phường Nghi Thu, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên và được gắn với sinh hoạt chi bộ; thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của từng tập thể và cá nhân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, có cả người đứng đầu về việc thực hiện Chỉ thị 03 chưa đầy đủ nên việc thực hiện chưa toàn diện. Nhân tố, điển hình trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa thật sự rõ nét và có sức lan tỏa thật sự.

Còn ở Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò, việc thực hiện Chỉ thi 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương và được cụ thể hóa từng việc như rà soát, bổ sung lại quy chế công tác cán bộ, quy định hoạt động của công chức về phong cách làm việc, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ để bổ sung, sửa đổi đưa vào thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và từng cá nhân. Gắn với đăng ký thực hiện với kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 04 được thực hiện gắn với kiểm điểm, phê và tự phê bình cuối năm, kịp thời chỉ ra những yếu kém để kịp thời khắc phục; giải quyết một số vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo của chi bộ liên quan đến công tác cán bộ, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu thuế, chống thất thu thuế, chống sai lệnh trong thu thuế, tăng cường tuuyen truyền các văn bản pháp luật liên quan đến thuế đến tận người dân.

Thông qua cuộc kiểm tra tại 2 đơn vị, đồng chí Trần Công Dương – Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Tỉnh ủy đề nghị thị xã  đưa nội dung học tập Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Nghị quyết Tung ương 4 khóa XI vào sinh hoạt thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chi bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá sát từng nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân. Tăng cường tính cụ thể trong việc đăng ký của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị du lịch biển.

                                                                       Hữu Lương – Duy Quý