Giao ban Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 tại cụm III

Đăng ngày 19/06/2014

Thời gian qua, nhìn chung các đơn vị trong cụm đã bám sát Kế hoạch 112/KH-TU, ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 năm 2014 gắn với triển khai học tập chuyền đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014, một số đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên bổ sung vào “đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đăng ký nêu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ một cách cụ thể, rõ nét hơn. Nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng như hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng NTM, tiết kiệm giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn….

          Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các đơn vi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm và những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh mới như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ, cải cách hành chính và những vấn đề báo chí phản ánh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề cần làm ngay ở các cấp. Tỷ lệ giải quyết các vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm ở cấp huyện và cơ sở đạt từ 85 – 95% vụ việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Dương đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4; Đồng thời đề nghị các đơn vị rà soát các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức gắn với các nội dung của Chỉ thị 17 và đề án chống tư tưởng, bảo thủ trì trệ của Tỉnh ủy. Chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường tính phê bình và tự phê bình, từ đó phát hiện những yếu kém, khuyết điểm để sữa chữa kịp thời. Đặc biệt là quan tâm giải quyết, những vấn đề còn tồn tại hoặc mới phát sinh nhằm tạo lòng tin trong nhân dân. Tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của đại hội đảng các cấp, từ đó có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

                                                  Hữu Lương – Duy Quý