Cửa Lò tổ chức khám tuyển nghĩa vụ năm 2016

Đăng ngày 18/12/2015

kham

Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự này thị xã Cửa Lò có 145 công dân tham gia. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã sẽ chọn 60 công dân nhập ngũ vào các đơn vị là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ an và Cảnh sát biển.

kham2

Để tuyển đủ về số lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự cho người dân; Tổ chức tốt việc khám tuyển để hoàn thành các chỉ tiêu giao.

Hữu Lương – Ngọc Ánh