Cửa Lò tiếp cầu trực tuyến  Hội nghị toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương V khóa XIII của Đảng

Đăng ngày 21/07/2022

Sáng 21-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương với điểm cầu các tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại điểm cầu thị xã do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể  thị xã; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thành, thị xã nghỉ hưu trên địa bàn; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các phường; Bí thư, phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao’; chuyên đề “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chuyên đề “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và chuyên đề ‘về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị nhằm định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị sớm đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

                                                           Hữu Lương – Duy Quý