Cửa lò: Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn thị xã .

Đăng ngày 19/08/2021