Cửa lò: Lên phương án bố trí lực lượng chốt chặn, phong tỏa, kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thị xã

Đăng ngày 19/08/2021