Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, Người có công và Xã hội năm 2022

Đăng ngày 27/12/2022

Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023. Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Cùng dự có đại diện UBMTTQ VN thị xã, Liên đoàn lao động Cửa Lò, các tổ chức hội, đoàn thể, phòng, ban, đơn vị, trường học, trung tâm liên quan và đại diện lãnh đạo, cán bộ chính sách 7 phường.


Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc hệ thống chính trị, nhất là ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong tỉnh đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện; chỉ đạo điều hành quyết liệt, bám sát cơ sở; xác định những nội dung trọng tâm, khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương. Do đó, toàn ngành đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nổi bật là: Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh;  Công tác lao động, giải quyết việc làm và an toàn lao động được quan tâm chỉ đạo, trong năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 45.000 người, đạt 104,9% kế hoạch; Công tác giáo dục nghề nghiệp thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho hown 65 ngàn lượt người, trong đó có 9370 lao động được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%.  Trong năm đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, quản lý chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác trẻ em và bình đẳng giới; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời.

Riêng thị xã Cửa Lò trong năm 2022 ngành LĐ – TB&XH đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lao động, người có công và xã hội. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của thị xã.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại trên cơ sở đó thảo luận, thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Phấn đấu toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 43 ngà lao động, tuyển sinh đạo tạo 65 ngàn lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 69%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,5%…

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh