Cửa Lò tập huấn các văn bản về giáo dục quốc phòng- an ninh

Đăng ngày 29/12/2014

Sáng nay: 29/12/2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh TX Cửa Lò tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các phường, đơn vị, nhà trường và một số ban, ngành có liên quan.

Qsu-ThuanLớp tập huấn đã tập trung vào các chuyên đề với các nội dung như: Quán triệt Luật giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quán triệt Nghị định số 13/2014 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Quán triệt Thông tư 24/2014 của Bộ quốc phòng về giáo dục quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thông tư 25 của Bộ quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh; thông tư 38 ban hành chương trình, nội dung, khung bồi dưỡng kiến thức; khung giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội…Quán triệt Quyết định số 607/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao công tác vận động, tuyên truyền việc thực hiện quyền và trách nhiệm về giáo dục quốc phòng, an ninh của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để triển khai thực hiện được thống nhất, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn TX./.

Thanh Bình- Đậu Thuận