Cửa Lò: Sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn.

Đăng ngày 09/09/2021