Cửa lò: Quý I năm 2022 thu gần 60 tỷ đồng từ đấu giá đất.

Đăng ngày 29/03/2022

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022, Thị xã Cửa Lò đã tập trung thực hiện ngay từ đầu năm và đã thu ngân sách cho địa phương từ nguồn này ngay trong quý I gần 60 tỷ đồng.
 Theo đó, trong 3 tháng đầu năm Thị xã Cửa Lò đã tổ chức đấu giá thành công 3 cuộc đấu giá với 40 lô đất, với tổng số tiền trên 115 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả đó, UBND Thị xã đã tập trung rà soát quỹ đất đấu giá,  xây dựng kế hoạch đấu đất cụ thể, chi tiết từng tháng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2022 thu ngân sách từ đấu giá đất 245 tỷ đồng.
Song song với đó, các ngành liên quan thuộc UBND Thị xã cũng đã tích cực thực hiện tốt việc cấp mới giấy chững nhận QSDĐ, trong 3 tháng đầu năm đã cấp 10 giấy chứng nhận QSDĐ, triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Rà soát đất dự án cho thuê để báo cáo UBND Tỉnh, sở ban ngành có phương án xử lý./.
Mỹ Hạnh