Cửa Lò quán triệt Chỉ thị 36 về Đại hội đảng các cấp

Đăng ngày 17/10/2014

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò đã quán triệt Chỉ thị 36 – CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Thông tri số 11- TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Các kế hoạch, hướng dẫn của Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 và quán triệt Đề án số 10 – ĐA/TU của Tỉnh ủy về Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc.  

          Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò đã  yêu cầu các cấp ủy đảng cần quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị như Báo cáo Đại hội và Dự thảo Nghị quyết cần được góp ý đầy đủ của quần chúng để có các chỉ tiêu sát đúng, bên cạnh đó các Đảng bộ, chi bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.

Theo các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Thị ủy Cửa Lò, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiến hành đúng qui định của Đảng, căn cứ vào qui hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu bầu vào cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cơ cấu nhiệm kỳ  2015 – 2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Đồng thời phải gắn nhân sự lãnh đạo cấp ủy với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016- 2020.

                                                                             DQ