Cửa Lò phát động thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”

Đăng ngày 18/10/2014

Thời gian thực hiệnthi đua từ1310 đến 2212/2014.Nội dung thi đua tập trungvàothực hiện “5nhất”,đó là: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất;tham gia và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu (2009 – 2014) đạt hiệu quả cao nhất.

Qua đó, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân; ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Theo đó mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong cơ quan quân sự và lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn thi xã Cửa Lò nêu cao quyết tâm giao ước thi đua với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần cách mạng,hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra./.

                                                           Thanh Bình- Tạ Nhật