Cửa Lò: Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Lễ hồi Du lịch Cửa Lò năm 2022.

Đăng ngày 04/04/2022