Cửa Lò hưởng ứng Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022

Đăng ngày 08/05/2022

 Sáng 8/5/2022, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã trong toàn quốc với chủ đề: “Bảo hiểm xã hội- điểm tựa của bạn và gia đình”. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có đại diện UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thị xã và các  phường; cán bộ, nhân viên BHXH thị xã, Bưu điện Cửa Lò và các phường tham dự.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân. Đây cũng là nội dung tại Kế hoạch liên tịch số 1731/KHLT-BHXH-BĐVN giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành ngày 29/4/2022. Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng là dịp tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28), Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20), góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị – xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân là 10.000 người tham gia.

Sau khi tham dự lễ ra quân trực tuyến toàn quốc, BHXH và Bưu điện thị xã cũng như đại diện các tổ chức đoàn thể, các phường ở Cửa Lò tiến hành truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên một số tuyến đường nội thị.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh