Cửa Lò: Hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Đăng ngày 12/11/2014

Trong thời gian một buổi, các đại biểu đã được hướng dẫn cách xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Trong đó nêu rõ trình tự các bước từ công tác chuẩn bị, thành lập các tiểu ban, tổ biên tập, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch chuẩn bị văn kiện cho đến thời gian tiến hành Đại hội. Đặc biệt, việc xây dựng báo cáo chính trị phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đảng cấp mình, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng như các định hướng, chỉ đạo, góp ý của Ban thường vụ Thị ủy và các ban ngành liên quan. Về chủ đề của Đại hội cũng phải sát với thực tiễn và ngắn gọn, súc tích, đảm bảo tính thiết thực. Báo cáo chính trị phải nêu bật được những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân tồn tại và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, Thị ủy Cửa Lò còn hướng dẫn thể thức trình bày các văn bản, cách lập hồ sơ, lưu trữ tài liệu về Đại hội Đảng. Hướng dẫn các mức chi, nguồn ngân sách phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020.

                                                                               Hữu Lương – Duy Quý