Cửa Lò: Hội nghị nghiên cứu học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chi Minh

Đăng ngày 06/12/2013

Với sự hướng dẫn của Giảng viên Thái Bình Dương-Khoa giáo dục chính trị- Đại học Vinh, đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị đã được quán triệt và phân tích sâu sắc các nội dung cơ bản trong các tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc”, tác phẩm “ Dân vận” và tác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Bác. Qua đó, liên hệ với phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyên đề học tập năm 2013 và tác phong lãnh đạo, quản lý, công tác, học tập, sinh sống hàng ngày ở cơ quan và nơi cư trú của bản thân mỗi người.

Sau hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, chủ chốt lần này, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải tiến hành quán triệt, mở hội nghị học tập tại cơ sở, đơn vị mình cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức-lao động, đoàn viên, hội viên tinh thần và các nội dung cơ bản của 3 tác phẩm nói trên, gắn với việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về : Đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về KT-XH, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trường.

Việc quán triệt, tổ chức học tập các nội dung nói trên ở cấp cơ sở phải được tiến hành và hoàn thành xong trong tháng 01/2014.