Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cửa Lò

Đăng ngày 05/12/2013

Công ty cấp nước Cửa Lò( nay là Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Cửa Lò) được thành lập từ tháng 12/1998 với chức năng khai thác, quản lý hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Công suất thiết kế của công ty là 3.000 m3/ngày, năng lực cung cấp nước sạch của công ty sẽ được nâng cao đáng kể khi một loạt dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt hoàn thành. Đó là dự án đầu tư xây dựng khai thác giếng TD4 với công suất 2.000m3/ngày đêm.

Đặc biệt, ngày 7/1/2010 UBND tỉnh đã có Quyết định 30/QĐ.UBND-CN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò. Theo đó một khu xử lý nước sạch sẽ được xây dựng tại xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc), nâng công suất của nhà máy từ 3.000 m3/ngày đêm lên 13.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sạch cho thị xã và vùng phụ cận. Công trình có tổng số vốn đầu tư 140 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn tài trợ ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.