Cửa Lò đẩy mạnh thực hành dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương(Phát sóng NTV:5/11/2019)

Đăng ngày 07/11/2019

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS)  không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn tác động tích cực đến hiệu quả, chất lượng công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, thị xã Cửa Lò hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về thực hiện QCDCCS nhằm góp phần xây dựng thị xã vững mạnh toàn diện.