Cửa Lò đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Đăng ngày 11/11/2022

Chiều ngày 11/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điển tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78 ngày 28/1/2022 về việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, UBND thị xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thị xã cũng thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án và phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong Tổ cũng như các phòng, ban, đơn vị, các ngành, địa phương liên quan; Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị từ thị xã tới các phường vào cuộc, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Thị xã cũng đã đầu tư cho các phòng ban cũng như chỉ đạo các đơn vị, địa phương đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, thiết bị nhằm giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu công việc. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại thị xã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Riêng Công an thị xã, trong 10 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận, giải quyết 17.166 hồ sơ trên cổng dịch vụ công, thu nhận hồ sơ căn cước công dân của 37.525 trường hợp, trong đó cấp mới căn cước công dân cho 36.915 công dân có mặt tại địa phương, đạt 99,8%;  hoàn thành 8/8 dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi giải quyết của Công an thị xã. Hiện Công an thị xã và Công an các phường đang đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Còn các phòng: Tư pháp, Lao động – Thương binh và xã hội, Y tế, Tài nguyên môi trường, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Cửa Lò, UBND các phường và Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. ..

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc qua 10 tháng thực hiện, Hội nghị còn tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà Đề án 06 của Chính phủ mang lại cho đất nước, cho nhân dân.

                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh