Cửa Lò chuyển về thực hiện chỉ thị 19

Đăng ngày 19/09/2021

Quyết định của UBND Tỉnh: Thị xã Cửa Lò chuyển về thực hiện chỉ thị 19 từ ngày hôm nay: 19/9/2021