Cửa Lò chủ động vận động người dân mua bảo hiểm tự nguyện (phát sóng NTV ngày 13/08/2019)

Đăng ngày 14/08/2019

Xây dựng mạng lưới nhân viên đại lý thu tại cơ sở, nhằm tích cực tuyên truyền các chế độ chính sách BHXH tự nguyện để mọi người dân đều thấy rằng tham gia BHXH tự nguyện là lợi ích vừa trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo cho kinh tế của bản thân, gia đình và an sinh xã hội trong thời gia qua đã được BHXH Cửa Lò thực hiện và đạt hiệu quả cao.