Cửa Lò: Bồi dưỡng nghiệp vụ về làng nghề và các chính sách khuyến công

Đăng ngày 09/10/2014

Tham gia lớp tập huấn có trên 50 học viên là hội viên các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10/10/2014, các học viên được phổ biến các nội dung về Nghị định 45 về chính sách khuyến công; QĐ 80 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng có nghề trên địa bàn Tỉnh Nghệ An; Các văn bản liên quan đến luật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Các văn bản liên quan đến nhãn mác hàng hóa và Các chính sách Khoa học công nghệ…

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được nắm rõ các quy định mới của UBND Tỉnh Nghệ An về các chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. Cũng như các quy định và chính sách phát triển làng có nghề và chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp. Từ đó vận dụng thực tế vào định hướng và xây dựng phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý