Cửa Lò: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2014

Đăng ngày 09/10/2014

 Tham gia lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2014 có trên 40 học viên, là công chức, viên chức, cán bộ văn thư lưu trữ các cơ quan, đơn vị, phường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được giảng viên Chi cục văn thư lưu trữ Tỉnh Nghệ An truyền đạt, hướng dẫn các nội dung như: thông tư số 01/2011/TT- BNV trong soạn thảo văn bản, quản lý văn bản và lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ đi và đến  tại các cơ quan, đơn vị.

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm giúp cho đội ngũ văn thư lưu trữ trên địa bàn Thị xã trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý, và hoạt động của văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nề nếp./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý