Cửa Lò ban hành kế hoạch tổ chức ngày dân số thế giới 11/7

Đăng ngày 16/06/2016

Với mục đích, huy động cộng đồng  và truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ trong tình hình mới, tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp ban ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác DS – KHHGĐ. UBND Thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành liên quan để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao, nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Đặc biệt trong dịp này, các hoạt động về tư vấn khám sức khỏe cho nam nữ chuẩn bị kết hôn, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên; Cung cấp các thông tin, tư vấn về chăm sóc SKSS- KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên…sẽ được thực hiện.

Dự kiến, các hoạt động về  ngày dân số thế giới 11/7/2016 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò sẽ được triển khai từ ngày 20/6 đến ngày 20/7/2016./.

 

Mỹ Hạnh