Cửa lò áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thị xã.

Đăng ngày 23/11/2021