Cửa Lò: 42 ky ốt, bãi xe đã tháo dỡ sớm trả lại mặt bằng cho thị xã.

Đăng ngày 04/10/2022

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 31/8/2022  của UBND thị xã Cửa Lò về việc giải tỏa các ky ốt phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh, tính đến hết ngày 04/10/2022 tổng số các ky ốt đã, và đang giải tỏa tháo dỡ trả lại mặt bằng cho thị xã gồm: 

Tổng 03 phường đã giải tỏa các ky ốt:

– Số ky ốt đã tháo dỡ xong: 33 ốt

– Số bãi giữ xe đã tháo dỡ xong: 09

– Số ky ốt đang tháo dỡ chưa xong: 21 ốt

– Số bãi giữ xe đang tháo dỡ: 01 bãi giữ xe

– Số ky ốt đã chuyển đồ chưa tháo dỡ: 52 ốt

  1. Phường Thu Thủy:

– Đã tháo dỡ xong 08 ky ốt: 42, 43,47,50, 60, 61, 72, 78

– Đã tháo dỡ xong 04 bãi xe: số 2, 5, 6, 7

– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 05 ốt: 39, 40,44,58,73..

– Có 16 ốt đã chuyển đồ nhưng chưa dỡ ốt.

  1. Phường Nghi Thu:

– Đã tháo dỡ xong 16 ky ốt số: 80,81,82,83, 84/1,85,95,96,98,106,107,108,121,124,125,129

– Đã tháo dỡ xong 05 bãi xe số 06, 07, 08, 09, 10.

– Đang tháo chưa xong 05 ốt: 100,119,120, 127,128.

– Có 20 ốt đã chuyển đồ chưa dỡ ốt.

  1. Phường Nghi Hương:

– Đã tháo dỡ xong 09 ky ốt số: 134,140,146, 155,156,157, 158, 185,195

– Đang tháo dỡ 12 ky ốt: 130,133, 135,141 142,149,150,156,161, 162, 196, 185/1

– Bãi xe đang tháo dỡ: 01 bãi (Thúy Hiếu).

– Có 16 ốt đã chuyển đồ chưa dỡ ốt.

Nguồn – Phòng Quản lý Đô thị