Công ty CP Cấp nước Cửa Lò tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đăng ngày 10/05/2022

Sáng ngày 10/5, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII, năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Luận – Chủ tịch HĐQT; Các thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc cùng 48 cổ đông dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Nghe báo cáo điều hành, hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty năm 2021.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Với vai trò trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc công ty, Trưởng các phòng đội xí nghiệp, công nhân trong toàn công ty đã luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Năm qua, sản lượng nước sản xuất của Công ty đạt hơn 1,8 triệu m3 với tổng doanh thu hơn 20,6 tỷ đồng. Trong năm đã có thêm 876 khách hàng được lắp đặt mới…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, như: Việc cấp phép khai thác nước ngầm cho doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng còn nhiều; Ýthức sử dụng nước của khách hàng còn thấp gây khó khăn trong việc tìm đầu ra cho Công ty; Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên nguồn thu từ hoạt động du lịch và sản xuất của các doanh nghiệp, khu công nghiệp giảm mạnh; Quy hoạch hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và dân cư không đồng nhất ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đường ống, thời gian cũng như chất lượng nguồn nước cấp.

Năm 2022, Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò đã đề ra 07 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đạt doanh thu hơn 20,1 tỷ đồng…

Tại hội nghị, Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình bỏ phiếu miễn nhiệm ông NiPhon Budechannan; Và bầu bổ sung ông Somkiat Masunthasuwun vào thành viên HĐQT.

Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết thông qua: Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2022 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp; Thông qua kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật