Clip: Nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng ở Cửa Lò

Đăng ngày 30/11/2022