Clip: Hội thảo đánh giá hiện trạng và lựa chọn các sản phẩm để phát triển thành sản phẩm OCOP.

Đăng ngày 03/11/2022