Bảo hiểm

Đăng ngày 26/03/2014

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò được thành lập năm 1995 theo quyết định số 03/QĐTCCB của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ an và lúc đầu chỉ có 5 cán bộ, nhân viên do ông Võ Văn Phúc làm giám đốc. Đến nay, BHXH thị xã đã có 15 cán bộ, nhân viên với cơ cấu như sau: 1 Giám đốc, 1 phó giám đốc; Bộ phận kế toán có 2 người, bộ phận giám định 3 người, 2 cán bộ phụ trách chế độ, 4 cán bộ thu, 1 quản trị mạng và 1 thủ quỹ.

c-BHXH

BHXH Cửa Lò có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện theo quy định của pháp luật. Theo đó, BHXH Cửa Lò có các trách nhiệm sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH;

+ Thực hiện việc thu BHXH theo quy định của Luật này;

+ Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;

+ Cấp sổ BHXH đến từng người lao động;

+ Quản lý, sử dụng quỹ BHXH theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH;

+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH;

+ Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH; lưu trữ hồ sơ của người tham gia BHXH theo quy định của pháp luật;

+ Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

+ Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện BHXH và một số trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

c-CoquanBHXH

Với các chức năng, nhiệm vụ trên, từ ngày thành lập đến nay BHXH Cửa Lò đã nổ lực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện. Do đó đến nay Cửa Lò đã có 3543 người tham gia BHXH bắt buộc, 3008 người tham gia BHXH bắt buộc, 443 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 31 ngàn người tham gia BHYT.