Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thao giảng và kiểm tra cụm 1 tại Cửa Lò

Đăng ngày 13/06/2014

Trong thời gian 1 ngày các đ/c Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc, phó giám đốc, giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị cụm 1, gồm các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên thành, Nghi Lộc, Thị xã Hoàng Mai và Thị xã Cửa Lò được kiểm tra các nội dung: Thao giảng bài Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.  Kiểm tra hồ sơ về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2014 và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, Các nghị quyết của cấp ủy, chi bộ, các quy chế và các  và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Đây là dịp để Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như Ban tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng các huyện, Thị xã kiểm tra chéo lẫn nhau, nhằm đánh giá bỏ phiếu xếp loại, thảo luận rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện./.

Mỹ Hạnh -Tạ Nhật