Ban tuyên giáo Cửa Lò quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 27/06/2023

Trong ngày 26/6/2023, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chuyên đề 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển và Tác phẩm “Kiên quyết, kiến trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta trong sạch vững mạnh” của TBT Nguyễn Phú Trọng.Gần 550 đảng viên của 25 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tham gia các buổi học tập này.


Tại các buổi quán triệt, những người về dự đã được nghe các Đ/c Trần Thị Thanh Thủy-Ủy viên Ban thường vụ-Trưởng bàn Tuyên giáo Thị ủy và Đ/c Hoàng Thị Hải Yến – Phó Ban tuyên giáo Thị ủy triển khai chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tác phẩm gồm có 3 phần chính, phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Nội dung tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư trong tác phẩm này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, góp phần làm rõ tư duy lý luận của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; Quyết tâm thanh lọc, loại trừ tham nhũng, đây là nhiệm vụ quan trọng, toàn diện thể hiện sự quyết tâm thực hiện của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt thực hiện từ trên xuống dưới.

Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung của tác phẩm, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái và tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

                                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật