Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 21/07/2016

Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã do Đ/c Chế Đình Sơn – Phó ban dân vận Thị ủy, Phó ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, công tác triển khai, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn như: Pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các nghị định 04, 60 của Chỉnh phủ..Những việc mà Cửa Lò đã làm tốt trong việc triển khai thực hiện nội dung nói trên là đã tổ chức được 38 cuộc đối thoại với nhân dân về các vấn đề kinh doanh du lịch, xe điện, mô tô nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..

dung

Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng

Sau khi nghe các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã phát biểu, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã: Doãn Tiến Dũng kết luận: Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn đã làm tốt hơn công tác tuyên truyền; Tổ chức được các Hội nghị CBCC, VC- Hội nghị người lao động đầu năm; Tổ chức được nhiều hoạt động phản biện trên các lĩnh vực KTXH mà người dân quan tâm; Tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát..

Tuy nhiên, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã: Doãn Tiến Dũng cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế của công tác này như: Chương trình đặt ra có 1 số vấn đề chưa hoàn thành; Việc tổ chức các hoạt động đối thoại ở cấp phường chưa nhiều; Việc xây dựng và ban hành các bộ hương ước, quy ước chậm được thực hiện; Việc phát huy nội lực để phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội còn yếu; Việc triển khai 1 số nội dung trọng yếu có chiều hướng chững lại; Việc nợ bảo hiểm xã hội của 1 số đơn vị, kể cả đơn vị hành chính-sự nghiệp còn diễn ra; Lao động khối doanh nghiệp khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng chưa được quản lý theo quy định…

Với những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS thị xã: Doãn Tiến Dũng cũng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thị xã là phải hoàn thiện, bổ sung quy chế hoạt động, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ của Thị ủy, UBND thị xã, các phòng, ban, ngành có liên quan ; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH, quan tâm hơn lĩnh vực giáo dục, giải phóng mặt bằng, nợ bảo hiểm xã hội, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các kho đông, triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm..

                                                                             Khắc Giang