Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 Cửa lò cập nhật tình hình dịch trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 15/09/2021