Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư). Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép đối với hộ gia đình, cá nhân. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không trích đo, trích thửa. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trường
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trường
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) An ninh quốc phòng
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Kinh tế
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã